انبارهای اختصاصی

انبارهای اختصاصی:

 

قانون امور گمرکی
بخش چهارم – نگهداری کالا در اماکن گمرکی
فصل دوم _ انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا
-۳-۱-۸-۲ انبارهای اختصاصی
ماده ۲۷- منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر دراين فصل در آن نگهداري مي شود . صاحب كالا مي تواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انباراختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند .
تبصره: شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجازنگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
ماده ۲۸- گمرك درصورتي مي تواند با انتقال و نگهداري كالا در انباراختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود وكالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد . درصورتي كه كالا از نوع مجازباشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است . انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام مي گردد .
ماده ۲۹- مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلت هاي مقرر در ماده ( ۲۴) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين مي شود . درصورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به نحو ذيل اقدام مي شود :
الف: چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم رااخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را ازمحل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند وبراي صاحب كالا ارسال دارد .
ب: در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال م يگردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجاز ه نامةتأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال مي شود .
ماده ۳۰- خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غير اين صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي مي شود . مأموران گمرك حق دارند به صورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند .
تبصره ۱- مسؤوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيب ديدگي يا فساد كالادر انبارهاي اختصاصي صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه برآن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد .
تبصره ۲-در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه ( فورس ماژور ) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است .
ماده ۳۱- گمرك مي تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانه هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد . مقررات اين فصل شامل انبارها و سر د خانه هاي عمومي رسمي نيزمي باشد .
ماده ۳۲-به منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به جز كالاي ممنوع، گمرك مي تواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركتهاي حمل و نقل بين المللي با اخذ تضمين موافقت كند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي دراين اماكن مستقر نمايد.چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارتهاي مربوطه با رعايت اين قانون در آيين نامه اجرائي مشخص مي گردد.

آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی
بخش چهارم  نگهداری کالا در اماکن گمرکی
فصل دوم  انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانههای عمومی رسمی و گمرکهای اختصاصی
ماده ۵۱-  گمرك ايران ميتواند با درخواست صاحبان كالا مبني بر تأسيس انبار اختصاصي موافقت نمايد، به شرط آن كه داراي شرايط به شرح ذيل باشد. انبارهاي اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك خواهند بود و گمرك يادشده ضمن نگهداري حساب كالاي موجود در آن مسئول حسن اجراي مقررات گمركي مربوط خواهد بود. در صورتي كه در انبار اختصاصي كالاي ساخت خارج ديده شود كه وجود آن در انبار متكي به پروانه عبور (ترانزيت) داخلي نباشد مأموران گمرك پس از رسيدگي آن را كالاي وارده به انبار تلقي نموده و در بخش ورودي دفتر انبار ثبت خواهند كرد.

۱ انبارهای مسقف
الف:  زمينه فعاليت و كالاي توليدي با نوع كالاي مورد درخواست براي نگهداري در انبار مطابقت داشته باشد.
ب:  انبار بايد مسقف و كاملاً محصور و پنجرهها و نورگيرها از داخل انبار محصور و داراي يک درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشكاري به نحوي باشد كه از نماي بيروني درب انبار هيچگونه آثاري از جوشكاري مشخص نباشد.
ج:  انبار از تجهيزات و سامانههاي اعلام و اطفاي حريق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد.
د:  وضعيت استقرار گمرك در انبار و محوطه بيروني آن مشخص و امكانات لازم دراين خصوص تأمين گردد.
ه:  شرايط انبار از بابت نوع ديوار، ارتفاع ديوار، مساحت انبار، وضعيت روشنايي، موقعيت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرك اجرايي، وضعيت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل يا خارج محوطه واحد درخواستكننده، براساس نوع كالاي مورد درخواست جهت نگهداري در انبار، توسط گمرك ايران مشخص مي گردد.

۲ انبارهای روباز
الف-  رعايت جزءهاي (الف)، (د) و (ه) بند ( )۱
ب  انبار روباز صرفاً شامل نگهداري كالاهاي حجيم و كالاهايي است كه به لحاظ شرايط قابل نگهداري در انبار مسقف نمي باشند.
ج  داراي يک درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشكاري به صورتي كه از نماي بيروني درب انبار هيچگونه آثاري از جوشكاري مشخص نباشد.
تبصره  بهره برداري از انبارها و سردخانه هاي عمومي و ايجاد واحدهاي گمرك اختصاصي منوط به رعايت مقررات اين ماده مي باشد .
ماده ۵۲- واحد گمرك اختصاصي موضوع ماده ( ۳۲) قانون از لحاظ تشكيلاتي تابع يک گمرك اجرايي بوده و با استقرار مأموران اعزامي تشريفات گمركي مورد نظربه طور كامل در آن واحد انجام ميشود. واحدهاي گمركي اختصاصي به استثناي مواد(۲۷) تا (۲۹) قانون تابع مقررات مربوط به انبارهاي اختصاصي و از ساير جهات مشمول مقررات انبارهاي گمركي خواهند بود .
ماده ۵۳-  انبارها و سردخانه هاي عمومي رسمي، مكاني است كه از مراجع قانوني مربوط مجوز فعاليت داشته كه علاوه بر كالاي داخلي عموم افراد، كالاي گمرك نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداري در آنها مي باشد .

 


بازگشت به صفحه اصلی