عبور خارجی (ترانزیت)

قانون امور گمرکی
بخش هفتم – رویه های گمرکی
فصل اول – کالاهای ورودی
مبحث پنجم – عبور خارجي (ترانزیت)
ماده ۵۳- عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي به منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود .
تبصره: شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسنادلازم براساس آيين نامه اجرائي اين ماده است كه در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، راه وشهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
ماده۵۴- هرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوري نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري براساس آن اصلاح و كالا عبور داده مي شود . كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد %۵ و كالاي اضافي غير هم نوع مشمول تبصره( ۲ ) ماده ( ۱۰۸ )اين قانون مي گردد . در اين صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد وعبور كالا داده مي شود .
ماده ۵۵- در موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثركنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبوركشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام مي شود .
تبصره : چنا نچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري به وجود آيد يا با فك مهر و موم وپلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب و بازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است .
ماده ۵۶- هرگاه در موقع رسيدگي به كالاي عبوري در گمرك خروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بست ه ها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مي نمايد . درصورتي كه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده مي شود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام ميگردد . هر گاه مهر و موم و پلمب به طور عمدي شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار مي شود .
تبصره – در مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مر ز خروج، كالايي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر ميگردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط مي شود .
ماده ۵۷- هرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي مي شود .
تبصره ۱- درصورتي كه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه (فورس ماژور) از بين رفته است، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط مي شود .همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك منظور مي گردد.
تبصره ۲-گمرك مي تواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماد ه ۱۰۹اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل گيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اينكه با نظر گمرك حداكثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجي، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد.
ماده ۵۸ – مسؤوليت عبوردهنده (ترانزيت كننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازات هاي ناشي از عدم تحويل يا خروج كالا محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نيست.
آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی
بخش هفتم _رویه های گمرکی
فصل اول _کالاهای ورودی
مبحث پنجم – عبور خارجي (ترانزیت )
ماده ۹۵ – عبوردهنده با تسليم اظهار نامه به گمرك ، متعهد مي گردد كالا را ظرف مهلتي كه متناسب با مسافت ،نوع وسيله حمل و فصول سال تعيين مي شود از طريق گمرك خروجي مشخص شده در پروانه عبور ،خارج نمايد.
تبصره ۱- مدت زمان و مسيرهاي عبور كالاهاي خارجي از قلمرو گمركي توسط وزارت راه و شهرسازي و با هماهنگي گمرك ايران تعيين مي شود .
تبصره ۲- تمديد مهلت پروانه يا تغيير گمرك خروجي با موافقت گمرك ورودي يا گمرك ايران و با اعلام مراتب به گمركهاي ذيربط امكانپذير است .
تبصره ۳- تجديد و ترميم بسته بندي ، درجه بندي و عمليات براي تسهيل حمل كالاي عبوري ،پس از درخواست كتبي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي با نظارت گمرك ، مجاز مي باشد . هرگونه خسارت وارده به كالا ناشي از اجراي اين ماده به عهده درخواست كننده مي باشد.
تبصره ۴- گمرك و سازمانهاي ذيربط در خواست عبوردهنده مبني بر تخليه كالا در اماكن گمركي يا انتقال كالا از بارگنج (كانتينر) به كاميون ، واگن يا هواپيما و بالعكس را مي پذيرند.
ماده ۹۶ – كالاي عبوري پس از انجام كنترل هاي گمركي و توديع تضمين در گمرك ورودي ، مهر و موم (پلمب ) مي گردد و در صورتي كه وسيله نقليه قابل مهر و موم (پلمب ) شدن باشد به مهر و موم (پلمب ) وسيله نقليه اكتفا مي شود . در صورتي كه بارگنج يا وسيله نقليه حامل كالا عبوري به هنگام ورود داراي مهرو موم (پلمب )سالم باشد گمرك ضمن كنترل مهرو موم (پلمب ) نسبت به الصاق مهر و موم جديد اقدام مي نمايد در موارد ظن قوي به وجود تخلف گمرك مي تواند علاوه بر كنترل مهرو موم (پلمب ) محموله ها را با اسناد و اظهارنامه تطبيق نمايد.
تبصره – درصورت نبودن وسايل نقليه مناسب و يا عدم امكان مهرو موم )پلمب ( گمرك مبداء مي تواند با اعما ل روشهاي كنترلي مناسب اجازه عبور را بدهد.
ماده ۹۷ – در مواردي كه وسيله نقليه حامل كالاي عبوري به علت نقص فني يا سانحه يا دلايل موجه ديگر متوقف مي شود ، عبوردهنده يا حامل بايد مراتب را به نزديكترين گمرك اطلاع دهد تا با نظارت گمرك و پس از رفع مشكل يا بارگيري كالا در وسيله ديگري كه قابل مهرو موم (پلمب ) باشد،كالا عبور داده شود . در اين موارد نيز ضمن تنظيم صورتمجلس و درج شماره مهروموم (پلمب) در اسنادمربوط ، مراتب به گمرك هاي ورودي و خروجي اعلام خواهد شد.
ماده ۹۸ -عبور خارجي كالا براي شركتهاي حمل و نقل ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت راه و شهر سازي از نظر سپردن تضمين در حكم كالاي مجاز تلقي مي شود .
تبصره ۱- كالاي تحت پوشش كارنه تير بدون نيار به تسليم اظهار نامه و سپردن تضمين عبور( ترانزيت )مي شود.
تبصره ۲- در مواردي كه كالاي عبوري به وسيله پست دولتي يا شركت هاي حمل و نقل ريلي يا راه اهن اظهار و به شيوه ريلي حمل مي شود و همچنين كالاي غير تجاري همراه مسافران عبوري ، به جاي تضمين با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزيت )مي شود.
ماده ۹۹ – مدارك لازم براي الصاق به اظهار نامه عبور خارجي به شرح زير مي باشد:
الف – تصوير سياهه خريد
ب – تصوير صورت عدل بندي در صورت يكنواخت نبودن كالا
پ- بارنامه يا راهنامه يا تصوير تصديق شده آن ها توسط مؤسسه حمل و نقل يا فهرست كل بار (مانيفست ) لنج يا قبض انبار صادره به وسيله مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي
ت- ترخيصيه به استثناي كالاهاي حمل شده توسط لنج يا كالاي وارده از طريق مرزهاي زميني
ث- گواهي هاي مستند به قوانين مربوط كه در ان ها به لزوم اخذ گواهي براي كالاي عبوري تصريح گرديده است .
ج- اصل قبض انبار (درصورت عدم حمل يكسره كالا)
ماده ۱۰۰ – پروانه عبور خارجي پس از انجام تشريفات مقرر به ازاي هر واحد حمل به عبور دهنده تسليم مي گرددتا به موجب آن كالاي خود را تحويل گرفته و حمل نمايد. پروانه عبور بايد در طول مسير عبور همراه حامل كالا باشد . يك نسخه از اظهار نامه عبور و اسناد ضميمه از طرف گمرك ورودي مستقيما به گمرك خروجي ارسال مي شود تا پس از وصول محموله به آن گمرك نسبت به تصديق خروج كالا در اظهار نامه اقدام و به گمرك ورودي اعاده نمايد.
تبصره – در مورد كالاي همنوع مازاد بر پنج درصد و كالاي غير همنوع موضوع ماده ۵۴قانون جهت اجراي تبصره ۲ ماده ۱۰۸ قانون صرفا كالاي اضافي نگهداري و باقيمانده كالا كه با اظهار مطابقت دارد اجازه عبور داده مي شود .
ماده ۱۰۱ – در مواردي كه كالاي عبور خارجي موضوع يك پروانه با بيش از يك وسيله حمل مي گردد گمرك ورودي مشخصات محموله ، وسيله حمل، شماره پروانه عبور و شماره مهرو موم (پلمب) الصاقي ، نام گمرك خروجي ، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمركي و ساير اطلاعات مورد نياز را در پته عبور قيد و به همراه يك نسخه تصوير پروانه ،تحويل عبور دهنده مي نمايد كه در طول مسير و براي خروج ا ز قلمرو گمركي حكم اصل پروانه خواهد داشت . دراين گونه موارد اصل پروانه همراه آخرين وسيله نقليه ارسال و به گمرك خروجي تسليم خواهد شد . در هر تسويه تضمين يا تعهد موكول به ارائه اصل پروانه و تائيد خروج يا تحويل تمام محموله عبوري به گمرك خواهد بود.
ماده ۱۰۲ – كالاي عبوري را مي توان با موافقت گمرك ايران به گمرك هاي داخلي در طول مسير عبور تحويل و براي ساير منظورهاي ماده ۴۷ قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخيص نمود ، به شرط اينكه در كالا دخل و تصرفي نشده باشد. در اين موارد پروانه عبوري توسط گمرك داخلي ابطال و مراتب به گمركهاي ورودي و خروجي اعلام خواهد شد.
ماده ۱۰۳- توقف وسيله حمل براي انجام عمليات بازرسي و مهروموم (پلمب) مجدد موضوع ماده ۳۳ قانون كه در نهايت منجر به ادامه مسير وسيله حمل و نقل مي گردد نبايد از بيست و چهار ساعت تجاوز نمايد.
ماده ۱۰۴ – چنانچه در مرز خروجي يا گمرك داخلي مشاهده گردد محفظه بار و مهرو موم بارگنج (كانتينر) يا وسيله نقليه دست نخورده است بازرسي محتويات ضرورتي ندارد.مگر در موارد ظن قوي به وجود تخلف كه در اين صورت با اجازه رئيس گمرك مربوط پس از بررسي چنانچه مغايرتي مشاهده نشود صورتمجلس تنظيم و ضمن درج شماره مهرومومهاي قبلي و جديد در آن نتيجه بررسي قيد و حسب مورد اجازه خروج محموله يا تخليه آن انجام ساير اقدامات داده مي شود .
ماده ۱۰۵ – گمرك خروجي موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهروموم (پلمب)و مشخصات ظاهري را تطبيق نموده و پس از حصول اطمينان از مطابقت اجازه تخليه يا خروج كالا را تحت نظارت مأموران گمرك صادر نمايد.
ماده ۱۰۶ – پس از تحويل كالا به گمرك مقصد و يا خروج محموله از قلمرو گمركي گمرك ياد شده بلافاصله مراتب را به گمرك ورودي اعلام و اظهارنامه گواهي شده توسط رئيس گمرك مربوط به اظهاركننده يا نماينده وي تسليم مي شود تا جهت ابطال تعهدات يا تضمين ها به گمرك ورودي تسليم نمايد . پروانه عبور كه خروج كالا در پشت آن گواهي شده در گمرك خروجي بايگاني و علاوه بر آن به محض تحويل يا خروج كالا مراتب در رايانه يا دفتر مخصوص شماره گذاري و مهرو موم (پلمب) و ثبت مي شود.
ماده ۱۰۷ – هرگونه كاهش يا افزايش در اقلام ممنوع عبور خارجي بنا به پيشنهاد شوراي امنيت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره – ممنوعيت عبور اقلام افزايشي سه ماه پس از ابلاغ تصويب نامه هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود .
ماده ۱۰۸- در مواردي كه عبور كالا بدون تخليه و تحويل به اماكن گمركي ميسر نمي باشد و مقصد بارنامه غير از گمرك ورودي باشد در حكم حمل يكسره خواهد بود .
ماده ۱۰۹ – از زمان وقوع تخلف گمركي در رويه عبور خارجي تا صدور و ابلاغ حكم قطعي مراجع قضائي تصميم گيري در مورد كاهش تسهيلات براي شركت هاي حمل و نقل بين المللي با گمرك ايران است .