عبور داخلی

قانون امور گمرکی
بخش هفتم – رویه های گمرکی
فصل اول – کالاهای ورودی
مبحث ششم – عبور داخلي
ماده ۵۹- عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا سايراماكن تحت نظارت گمرك منتقل مي گردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود . حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد به ترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده مي شود .
تبصره: شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود .
ماده ۶۰- گمرك مي تواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي، با صدور حكم ( دستور اداري ) بارگُنج هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد. . مسؤوليت كسري، آسيبديدگي و فقدان كالا به جز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است .
تبصره ۱- هزينه هاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غير موارد قوه قهريه(فورس ماژور )برعهده گمرك است و ازصاحب كالا دريافت نمي شود . مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتش سوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند .
تبصره ۲- عبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است . مسؤوليت كسري، آسيب ديدگي و فقدان كالا درحين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است .
تبصره ۳-  گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اينكه در شهرمزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل ونقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه عبور داخلي به صورت حمل يكسره صادر نمايد .
تبصره  ۴- به منظور بهره برداري از ظرفيتهاي خالي گمرك ها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمر كها و مناطق ويژه موافقت نمايد . بديهي است منطقه مربوطه هزينه هاي انتقال را در ابتداء متقبل مي شود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد . مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحويل گيرنده ذيربط است .
ماده ۶۱-  هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده مي شود . درصورتي كه در گمرك مبدأ درنتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و نقل يا صاحب كالا، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنج درصد ( %۵) يا كالاي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود به ترتيب مشمول تبصره ۲ ماده ۱۰۸اين قانون و مقررات قاچاق گمركي مي گردد .
ماده ۶۲-  هرگاه كالاي عبور داخلي به طور كلي يا جزئي درمهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهر يه (فورس ماژور ) مشمول مقررات قاچاق مي گردد .
تبصره – در موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف وپيشامدهاي ناگوار كه در آيين نامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران مي رسد، گمرك مي تواند با اخذ جريمه انتظ امي موضوع ماده ۱۰۹ اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل گيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اينكه حداكثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود .
ماده ۶۳- در مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گمر ك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار وعدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه مي شود . كالاي عبوري درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است . درصورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه)فورس ماژور(باشد تضمين و تعهد، ابطال مي شود .

آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی
بخش هفتم _رویه های گمرکی
فصل اول _کالاهای ورودی
مبحث ششم – عبور داخلي
ماده ۱۱۰ – صاحب كالا يا نماينده قانوني وي در مورد عبور داخلي شخصي و شركت حمل و نقل بين المللي در مواردي كه مقصد بارنامه بعد از مرز ورودي باشد بايد پس از انجام تشريفات مربوط صدور پروانه ،كالا را در مهلتي كه متناسب با مسافت ،نوع وسيله نقليه و فصول سال توسط گمرك تعيين مي شود با مهروموم (پلمب) سالم الصاقي به بارگنج محفظه بار يا بسته ها به گمرك مقصد تحويل نمايد.
ماده ۱۱۱ – مدارك لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور داخلي شخصي و. حمل يكسره به شرح زير مي باشد:
الف – تصوير سياهه خريد
ب- تصوير صورت عدلبندي در صورت يكنواخت نبودن كالا
پ- بارنامه ،راهنامه ،يا تصوير گواهي شده آن ها توسط شركت حمل و نقل بين المللي يا فهرست كل بار (مانيفست ) لنج
ت- ترخيصيه و موافقت كتبي بانك در صورت خريد كالا از طريق اعتبار اسنادي ، مگر در مواردي كه به موجب بارنامه مقصد نهايي كالا گمركهاي داخلي تعيين شده باشد.
ث- گواهي هاي مستند به قوانين مربوط كه براي كالاي عبور داخلي لازم است .
تبصره ۱- در مواردي كه مقصد بارنامه بعد از مرز ورودي باشد موضوع تبصره ۳ ماده ۶۰ قانون كه توسط شركت حمل و نقل صورت مي گيرد، ارائه موافقت بانك لازم نمي باشد.
تبصره ۲- در مورد كالاي عبورداخلي موضوع تبصره ۴ ماده ۶۰ قانون رعايت بندهاي موضوع ماده يادشده الزامي مي باشد.
ماده ۱۱۲ – قبل از صدور پروانه عبور داخلي شخصي ،اظهار كننده بايد تضمين هاي لازم را به ميزان تعيين شده توسط گمرك ايران توديع نمايد ولي هزينه هاي انجام خدمات به صورت نقدي وصول مي گردد.
تبصره ۱- كالاي تحت پوشش كارنه تير بدون نياز به تسليم اظهارنامه و سپردن تضمين عبور داخلي مي شود .
تبصره ۲- در خصوص عبور داخلي كيسه ها ،بسته ها،و مرسولات پستي ،محموله هاي حمل شده به وسيله راه آهن و كالاهاي دولتي كه مستقيما از گمرك مبدا به گمرك مقصد حمل مي گردد به جاي تضمين اخذ تعهد بلامانع است .
ماده ۱۱۳ – در صورتي كه در مسير عبور كالا يا وسيله حمل آن دچار سانحه شود عبور دهنده يا حامل موظف به اعلام مراتب به نزديكترين گمرك جهت اعزام مأمور براي وارسي كالا و تنظيم صورتمجلس مي باشد . گمرك پس از انجام اقدامات لازم با مهروموم(پلمب) مجدد اجازه ادامه مسير داده و نسخه اي از صورتمجلس را براي گمركهاي مبدأ و مقصد عبور ارسال خواهد نمود.
ماده ۱۱۴ – پس از وصول كالا به گمرك مقصد تعداد و علايم و مهر و موم هاي (پلمب هاي ) بسته ها يا وسيله نقليه حسب مورد وارسي و با مندرجات پروانه تطبيق و در صورتي كه اختلافي مشاهده نشود كالا به انبار تحويل و قبض انبار صادر و تسليم تحويل دهنده مي شود . علاوه بر صدور قبض انبار تحويل محموله با قيد تاريخ پروانه عبور يا وله كارنه تير از طرف گمرك مقصد گواهي تا با ارسال به گمرك مبدأ عبور دهنده بتواند تضمين و تعهد خود را تسويه نمايد.
ماده ۱۱۵ – در صورت كشف اختلاف در گمرك مقصد صورتمجلس بلافاصله با حضور عبور دهنده يا حامل كالا ، از طرف آن گمرك تنظيم و يك نسخه آن به نماينده شركت حمل و نقل بين المللي تسليم و مراتب در زير پروانه يا كارنه تير قيد مي گردد. صورتمجلس مذكور بايد ظرف بيست و چهار ساعت تنظيم و يك نسخه آن براي گمرك مبدأعبور ارسال شود.
تبصره – تا زماني كه جرم قاچاق اعلام و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب كالا يا نماينده قانوني وي مي تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوه ماده ۱۰۹ قانون نسبت به تحويل كالا به گمرك اقدام نمايد.