مرجوعی (اعاده) خارج از کشور

قانون امور گمرکی
بخش هفتم – رویه های گمرکی
فصل اول – کالاهای ورودی
مبحث چهارم مرجوعي(اعاده )خارج ازکشور
ماده۵۲- مرجوعي رويه اي است که براسا س آن کالاي وارده موجوددر گمرك را تا هنگامي که با اجراي مقررات متروکه به فروش نرسيده است مي توان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود .
تبصره: نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون درآيين نامه اجرائي تعيين مي گردد .

آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی
بخش هفتم _رویه های گمرکی
فصل اول _کالاهای ورودی
مبحث چهارم – مرجوعي (اعاده ) خارج ازکشور
ماده ۸۹ – براي ترخيص کالا به عنوان اعاده به خارج از قلمروگمرکي ،صاحب کالا يا نماينده قانوني وي بايد هزينه هاي خدمات انجام شده را پرداخت کند و در اظهار نامه تعهد کند که کالا را در مهلتي که رئيس گمرك تعيين مي نمايد از قلمرو گمرکي خارج سازد. اين مهلت در صورت در خواست صاحب کالا يا نماينده قانوني وي به شرط وجود علت موجه مستند به مدارك ،قابل تمديد است .
ماده ۹۰- بسته هاي کالاي مرجوعي يا درب محفظه بار وسيله نقليه آن که در گمرکهاي داخلي اظهار مي شود پلمب شده و با پروانه که به يک نسخه اظهارنامه الصاق مي شود در اختيار صاحب کالا گذارده مي شود و يک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و به صورت مستقيم به عنوان گمرك مرزي که کالا از انجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بايگاني مي شود.
ماده ۹۱ – هرگاه کالا در گمرك داخلي به عنوان مرجوعي اظهار شود صاحب کالا بايد علاوه بر هزينه هاي انجام خدمات که به طور قطعي پرداخت مي نمايد تضمين لازم که ميزان آن توسط گمرك ايران تعيين خواهد شد ،توديع نمايد. کالاي مرجوعي بايد از گمرك داخلي مستقيما تا گمرك مرزي حمل و تحويل و پروانه و اظهار نامه نيز تسليم شود سپس با اطلاع گمرك مرزي و تحت نظر مأموراني که از طرف گمرك تعيين مي شود از راه مجاز مرزي خارج و يا به کشتي يا هواپيما تحويل گردد و مأموران بايد تاريخ ورود کالا به گمرك مرزخروجي و خروج کالا را در دفتر مخصوص شماره گذاري و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه نيز نوشته و امضاء نمايند و امضاي آن ها از طرف رييس گمرك محل گواهي و اظهارنامه گواهي شده به صاحب کالا تسليم شود تا جهت ابطال تضمين به گمرك داخلي مربوط تسليم نمايد. هرگاه کالاي مرجوعي در گمرك مرزي موجود و در
همان گمرك براي اعاده اظهار شود در صورتي که از محل ارزيالي يکسرع و تحت نظارت مأموران گمرك به انبار کشتي يا هواپيما تحويل شود و يا يکسره به نقطه حمل و زير نظر مأموران عبور داده شود به بازرسي اجمالي اکتفا گرديده و در اين مورد تضمين دريافت نمي شود.
ماده ۹۲- هرگاه در گمرك مرزي اختلافي بين مشخصات ظاهري کالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشاهده گردد رئيس گمرك بايد از صدور اجازه خروج کالا از کشور خودداري و به اختلاف رسيدگي و در صورت لزوم از گمرك صادرکننده پروانه مرجوعي ،چگونگي اختلافات يادشده را استعلام و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مورد عمل نمايد.
تبصره: در موارد ظن قوي حاکي از تخلف ، گمرك مرز خروجي مي تواند حتي در صورتي که مشخصات ظاهري بسته ها با مندرجات اظهار نامه و پروانه مطابق باشد به معاينه و بازرسي کالا اقدام نمايد.
ماده ۹۳ – هرگاه علايم الصاقي گمرك به بسته ها يا وسيله نقليه پاره شده يا شکسته يا از بين رفته باشد محتويات هر بسته از طرف گمرك مرز خروجي معاينه و بازرسي کامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف ،جريمه انتظامي موضوع ماده  ( ۱۱۰ ) قانون اخذ و در صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات قاچاق يا تخلفات اقدام خواهد شد.
تبصره : تضمين اخذ شده براي کالاي مرجوعي وقتي ابطال مي شود که نسخه گواهي شده اظهارنامه که متضمن خروج کالا از قلمرو گمرکي باشد به گمرکي که تضمين در آنها توديع شده تسليم شود.
ماده ۹۴ – هرگاه صاحب کالاي مرجوعي تا يک ماه پس از پايان مهلت داده شده نسخه گواهي شده اظهارنامه را به گمرك صادرکننده پروانه مرجوعي براي ابطال تضمين تحويل ننمايد گمرك مذکور مراتب را از گمرك مرز خروجي استعلام و اگر معلوم شود کالاي مرجوعي به ان گمرك تحويل نشده (به جز موارد غير عمدي) حسب مورد نسبت به وصول و واريز تضمين و يا اجراي مقررات قاچاق اقدام خواهد نمود.
تبصره : هرگاه کالاي مرجوعي بعد از مهلت تعيين شده و قبل از منظورنمودن تضمين به در آمد يا اعلام جرم قاچاق به گمرك خروجي تسليم شده و عمدي نبودن آن براي گمرك احراز شود ، مشمول پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده ۱۰۹ قانون خواهد بود.