ورود موقت برای پردازش

قانون امور گمرکی
بخش هفتم – رویه های گمرکی
فصل اول – کالاهای ورودی
مبحث سوم- ورود موقت برای پردازش
ماده ۵۱- ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن كالا مي تواند به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود،تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود . اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع كننده ها(كاتاليست ها)كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف مي شود نيز مي گردد . كالاهاي كمكي از قبيل روان كننده ها وابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات به دست آمده محصولاتي هستند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعميركالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به دست مي آيند .
تبصره ۱- سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي توليدي ذيربط، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد .
تبصره ۲- نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، درآيين نامه اجرائي تعيين مي گردد .

آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی
بخش هفتم _رویه های گمرکی
فصل اول _کالاهای ورودی
مبحث سوم- ورود موقت برای پردازش
ماده ۸۱-ورود موقت براي پردازش مستلزم اخذ مجوزقبلي از گمرك ايران است . ميزان كالاي وارده و نوع پردازش در مجوزصادره قيد و توسط گمرك تعيين مي شود.
تبصره ۱- در صورتي كه براي گمرك كيل يا ضرايب مصرف كالاي صادراتي از محل ورود موقت براي پردازش مشخص نباشد،گمرك نظر سازمانهاي ذيربط را استعلام و اقدام مي نمايد. در مواردي كه صادر كننده به نظر گمرك معترض باشد مي تواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي موضوع بخش دوازدهم قانون ارجاع نمايد.
تبصره ۲- گمرك ايران تسهيلات لازم براي صادر كنندگان خوشنام و نمونه و صادركنندگاني كه به طور منظم عمليات پردازش را انجام مي دهند فراهم خواهد كرد.
تبصره ۳- صدور مجوز براي ورود موقت براي پردازش حداكثر به ميزان ظرفيت اسمي سالانه واحد توليدي ذيريط مجاز است .
ماده ۸۲ – در اجراي تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص كالاي وارده يك سال مي باشد. اين مهلت در مواردي كه دلايل موجه و قابل قبولي از طرف ذينفع به گمرك ارائه گردد براي گروه كالاي بهداشتي آرايشي، دارويي، دخاني و مواد غذائي حداكثر تا يك سال ديگر و براي ساير گروههاي كالائي حداكثر تا دوسال ديگر قابل تمديد خواهد بود. در موارداستثناء با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان تام الختيار وزارتخانه هاي صنعت معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و گمرك ايران و اتاق هاي بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ضروريات تجاري قابل تمديد خواهد بود .
تبصره – دبيرخانه كارگروه يادشده در وزارت صنعت ،معدن و تجارت مي باشد.
ماده ۸۳ – عمليات پردازش پس از موافقت گمرك ايران مي تواند توسط اشخاصي غير از واردكننده انجام شود بدون اينكه تغيير مالكيت انجام شده باشد و در هرحال واردكننده در مقابل گمرك مسئول اجراي مقررات ورود موقت براي پردازش خواهد بود.
ماده ۸۴ – براي صدور محصولات به دست آمده صاحب كالا بايد اظهار نامه صادراتي را با ذكر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصوير آن تنظيم و به گمرك تسليم نمايد. گمرك به هنگام صدور ،اقدامات لازم به منظور باز شناسي و انطباق كالاي وارده و محصولات به دست آمده را معمول تا امكان تسويه توسط گمرك ورود موقت كننده ميسر شود.
ماده ۸۵ – گمرك در هر زمان مي تواند از كالاي وارده و نحوه پردازش بازديد به عمل آورد . چنانچه كالاي وارده يا محصول به دست آمده موجود نباشد ، طبق بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۸۶- با صدور محصولات به دست آمده تضمين ها و تعهدات اخذ شده پس از بررسي اسناد و مدارك و احراز بگارگيري مواد اوليه وارداتي در محصول صادراتي ابطال و تسويه خواهد شد . در مواردي كه محصولات به دست آمده به تدريج صادر مي شود ابطال و تسويه براي همان ميزان كالاي صادرشده انجام خواهد شد .
تبصره ۱- واردكننده مي تواند ظرف مهلت تعيين شده براي پردازش ،پس از اخذ موافقت گمرك ايران كالاي وارده را به همان حالت اوليه با رعايت تشريفات مرجوعي از كشور خارج و نسبت به ابطال تضمين و تسويه تعهدات خود اقدام نمايد.
تبصره ۲- در خصوص كالاي وارده براي پردازش و همچنين ضايعات داراي ارزش تجاري (قابليت مصرف داشته باشد) چنانچه براي ورود قطعي اظهار شود ،با رعايت مقررات ماده ۹۷ و بدون كسر استهلاك ترخيص مي شود.
تبصره ۳- محصولات به دست آمده مي تواند به نام اشخاصي به غير از واردكننده صادر شود كه در اين صورت پروانه صادراتي مربوط براي ابطال تضمين يا تعهدكافي است .
ماده ۸۷- در صورتي كه صاحب كالا در مهلت مقرر نسبت به ايفاي تعهد خود اقدام ننمايد به شرط ارائه در خواست مبني برتبديل به قطعي نمودن پروانه ورود موقت براي پردازش قبل از انقضاي مهلت موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان تام الختيار گمرك ايران، وزارت صنعت معدن و تجارت ،اتاق هاي بازرگاني ، صنايع ،معادن و كشاورزي و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد وزارتخانه توليدي مربوط بررسي و در صورت موافقت كميسيون يادشده و انجام ثبت سفارش (توسط وزارت صنعت معدن وتجارت ) با پرداخت حقوق ورودي براساس مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و با برابري نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعي اقدام خواهد شد .دبيرخانه كميسيون يادشده در وزارت صنعت معدن و تجارت مي باشد.
تبصره – محصولات به دست آمده از كالاي ورود موقت براي پردازش در اجراي پروژه هاي (طرحهاي ) نفت ، گاز ،پتروشيمي چنانچه براي استفاده در سايت هاي (محدود ه هاي ) تحت نظرگمرك به گمركهاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي انرژي تحويل و اظهار گردد در صورت رعايت مقررات اين مبحث ، تضمينات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت براي پردازش قابل تسويه بوده ،ولي قابل استناد براي جوايز صادراتي و واردات در مقابل صادرات نمي باشد.
ماده ۸۸ – چنانچه كالاي وارده يا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخيص قطعي يا برگشت و ياصادرنشود در صورت تشخيص عمدي بودن علاوه بر وصول تضمين مشمول مقررات قاچاق و در غير اين صورت نسبت به وصول تضمين و پيگيري اجراي تعهد اقدام خواهد شد. در صورت صدور رأي قطعي مبني بر قاچاق وجه تضمين وصولي به عنوان بخشي از جريمه منظور مي شود.
تبصره ۱- تا زماني كه جرم قاچاق اعلام و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه انجام نشده است صاحب كالا مي تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده ( ۱۰۹)قانون نسبت به ترخيص يا اعاده كالا اقدام نمايد.
تبصره ۲- صدور محصولات به دست آمده از كالاي ورود موقت براي پردازش ،مشمول محدوديت هاي قانوني و پرداخت عوارض كالاهاي صادراتي نمي شود.

 


بازگشت به صفحه ی اصلی

ترخیص کالا و تشریفات گمرکی

ترخیص کالا در ویکی پدیا