ورود موقت

قانون امور گمرکی
بخش هفتم – رویه های گمرکی
فصل اول – کالاهای ورودی
مبحث دوم – ورود موقت
ماده ۵۰- ورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي معيني مي تواند تحت شرايطي به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود . اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي نمايد بدون اين كه تغييري در آن ايجاد شود خارج گردد . تغييرات ناشي از استهلاك از اين حكم مستثني است ..
تبصره – فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمينها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد .

آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی
بخش هفتم _رویه های گمرکی
فصل اول _کالاهای ورودی
مبحث دوم _ورود موقت
ماده ۷۲- كالاهاي زير مي تواند با اخذ مجوز از گمرك ايران به عنوان ورود موقت به قلمرو گمركي وارد شود:
الف – كالاها به منظور عرضه در نمايشگاهها
ب – دستگاههاي فيلمبرداري و عكسبرداري هوايي و فيلم هاي همراه آن ها پس از ارائه موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح .
پ-دستگاهاي مطالعات علمي ،آموزشي ،تربيتي ،فني و مهندسي نقشه برداري .
ت- دستگاهها براي سدسازي ،اسكله سازي ،لايروبي ،راهسازي ،حفاري ،استخراج و اكتشاف و پروژهاي (طرح هاي )خاص .
ث- دستگاهها براي نصب و سوار كردن كارحانه ها و تاسيسات صنعتي و نظاير آن .
ج- دستگاهها براي تعمير ماشين آلات و دستگاهها
چ- وسايل نقليه سواري و هواپيماي شخصي اشخاص غير مقيم ايران براي استفاده شخصي و ظروف و تكيه گاههاي چندبارمصرف
ح – كالاهايي كه طبق قراردادها و موافقت نامه هاي گمركي بين المللي قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوري اسلامي ايران عضويت آن را پذيرفته است.
خ- وسايل و لوازم امدادي به منظور كمک هاي بشردوستانه
د- ظروف و لفاف هاي آماده براي بسته بندي كالاي صادراتي
ذ- هواپيما براي امور خدماتي از قبيل سمپاشي و مسافري
تبصره – دامها كه براي تعليف به صورت موقت وارد كشور مي شوند و نتايج آن ها مشمول عنوان واردات موقت بوده و تشريفات ورود و خروج اين دامها تابع مقررات آئين نامه مخصوص تعليف اغنام و احشام مصوب هيئت وزيران است .
ماده ۷۳- لوازم و قطعات يدكي هواپيما يا كشتي هاي خارجي كه شركت هاي مربوط به منظور تعويض يا رفع نقص هواپيما ها يا كشتيها به صورت موقت وارد مي كنندبايد صورت ريز مشروح آن ها به اظهارنامه ضميمه شود. اين اشيا در انبارمخصوص شركت نگاهداري و مشخصات دقيق آن بايد در دفتري كه از طرف شركت نگهداري مي شود و همچنين دفتر ديگري كه گمرك موظف به نگاهداري آن است ثبت و هردودفتر به امضاي ماًموران گمرك برسد. دفاتر يادشده قبلا از طرف گمرك شماره گذاري و پلمب خواهد شد . موقع مصرف يا اعاده هريک از اقلام بايد با نظارت گمرك به هواپيما يا كشتي تحويل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نيز خروج آن از انبار ثبت و به امضاءماًمور گمرك برسد.
ماده ۷۴ – ورود موقت مستلزم اخذ تضمين به ميزاني است كه گمرك ايران (حسب ماده ۱۰قانون) تعيين و اعلام مي كند.
ماده ۷۵ – در مواردزير به جاي اخذ تضمين به اخذ تعهد كتبي اكتفا مي شود:
الف- ورود موقت لوازم و قطعات يدكي هواپيما ها و كشتي هاي خارجي موضوع ماده ۷۳
ب – ظروف و تكيه گاه هاي داراي مصرف مكرر و نظاير آنها.
پ- ورود موقت كالاهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوط و در مورد نمايشگاهها تعهدسفارتخانه ها يا نمايندگي هاي سياسي كشور مربوط با گواهي وزارت امور خارجه.
ماده ۷۶ – كالايي كه به عنوان ورود موقت اظهار مي گردد بايد طبق مقرراتي كه در بخش ششم اين آيين نامه ذكر شده است معاينه و ارزيابي دقيق شده و پس از درج مشخصات و علامت روي كالا در اظهار نامه به بسته ها يا محتويات آن ها پلمب گمرك يا هر نوع علامت ديگري كه براي تشخيص كالا در موقع خروج لازم باشد الصاق گردد و گمرك مدتي را كه كالا در طي آن بايد از كشور خارج شود تعيين و در متن پروانه گمركي قيد و پروانه و كالا در اختيار صاحب كالا گذاشته شود.
ماده ۷۷- در صورت تسليم تقاضاي كتبي از طرف صاحب كالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرك صادركننده پروانه (پس از موافقت گمرك ايران ) تا حداكثر شش ماه قابل تمديد است به شرط اينكه تقاضا پيش از انقضاي مهلت اوليه تسليم شده باشد . در صورتي كه باز هم احتياج به تمديد مجدد داشته باسد بعه شرط تسليم تقاضا قبل از انقضا مدت ،موافقت با آن موكول به كسب احازه از گمرك ايران خواهد بود.
ماده ۷۸ – براي تسويه پروانه ورود موقت و ابطال تضمين يا تعهد ،صاحب كالا مي تواند به يكي از روشهاي زير اقدام نمايد:
الف- كالا را به گمرك تحويل و تقاضاي ابطال پروانه و تضمين يا تعهد را بنمايد.
ب- كالا را براي ورود قطعي با رعايت مقررات مربوط اظهار ترخيص نمايد.
پ- تسليم اظهار نامه به منظور برگشت كالا كه تابع مقررات و تشريفات رويه مرجوعي مي باشد. گمرك داخلي مي تواند تضمين ورود موقت را در صورت معتبر بودن به عنوان تضمين جهت خروج كالا از كشور قبول كند.ابطال پروانه و تضمين يا تعهد كالاي ورود موقت موكول به تشخيص و تطبيق كالا با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب يا علائم گمركي الصاق شده روي كالا و منقصي نشدن مدت اعتبار پروانه مي باشد. در صورتي كه به علت از بين رفتن علائم يا پلمب، تطبيق كالا ممكن نباشد نسبت به وصول تضمين و يا پي گيري اجراي تعهد اقدام و در صورتي كه صاحب كالا قصد خروج كالا را از قلمرو گمركي داشته باشد طبق مقررات صادرات (بدون پرداخت هرگونه وجهي از قبيل جايزه صادراتي و تسهيلات صادراتي )رفتار خواهد
شد.
ماده ۸۰- هرگاه صاحب كالا بخواهد كالايي را كه به عنوان ورود موقت وارد شده است در ايران بفروشد يا به مصرف برساند بايد قبل از انقضاي مدت اعتبار پروانه ،در خواست كتبي مبتني بر ابطال پرواانه ورود موقت به گمرك مربوط داده و اظهار نامه ورود قطعي براي كالاي خود تنظيم و تشريفات عمومي مربوط به واردات را انجام دهد. ورود قطعي كالاي ورود موقت مستلزم اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودي به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابري ارز براساس زمان اظهار ورود قطعي خواهد بود.
ماده ۸۱ – در صورتي كه كالاي ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحويل گمرك يا ترخيص قطعي يا برگشت نشود، در صورت تشخيص عمدي بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند ب ماده ۰۰۷ قانون)و در غير اين صورت نسبت به وصول تضمين و پيگيري اجراي تعهد اقدام خواهد شد .
تبصره – تا زماني كه اعلام جرم قاچاق و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب كالا مي تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده( ۱۰۹ ) قانون نسبت به تحويل يا ترخيص يا اعاده كالا اقدام نمايد.