کران بری (کابوتاژ)

قانون امور گمرکی
فصل سوم سایر رویه ها
مبحث هفتم -رويه كران بري (كابوتاژ )
ماده ۹۹- كران بري(كابوتاژ) رويه اي است كه براساس آن كالاي داخلي از يك گمرك مرزي به گمرك مرزي ديگر در قلمرو گمركي از راه دريا يا رودخانه هاي مرزي حمل مي گردد . كالايي كه از لحاظ نزديكي راه با رعايت صرفه تجاري از يك نقطه به نقطه ديگر قلمرو گمركي از راههاي زميني مجاز با عبور از خاك كشور خار ج ي و همچنين كالايي كه از راه دريا يا رودخانه هاي مرزي به مناطق آزاد حمل مي شود در صورتي كه براي مصرف در اين مناطق باشد نيز مشمول مقررات كرا ن بري (كابوتاژ ) مي شود . در اين موارد هرگاه كالاي كرا ن بري (كالاي كابوتاژي) با وسايل نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع رويه كالاي كران بري (كالاي كابوتاژي )است .
تبصره نحوه تشريفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزيابي و ميزان تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد .
ماده ۱۰۰- كالايي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت ه يچگونه وجهي نيست را مي توان با انجام تشريفات و مقررات مربوطه به عنوان كران بر )كابوتاژ(حمل نمود . گمرك ايران مي تواند با كران بري (كابوتاژ) كالاي ممنوع الصدور يا كالايي كه به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمين يا تعهد يا قيود ديگر موافقت نمايد .
ماده ۱۰۱- هرگاه مدت اعتبار پروانه كرا ن بري( كابوتاژ )براي رسيدن كالا به گمرك مقصد منقضي گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبني بر ورود كالا ارائه نشود آن كالامانند كالاي به مقصدنرسيده تلقي و به نحو زير عمل مي شود :
الف درصورتي كه كالاي موضوع كرا ن بري (كابوتاژ ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجراي تعهد يا تضمين مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجي صادر مي گردد .
ب درصورتي كه كالاي موضوع كرا ن بري ( كابوتاژ )، كالاي ممنوع الصدور يا مجاز مشروط باشد، مشمول مقر رات قاچاق است و درصورت اثبات عدم سوءنيت فقط به ضبط تضمين يا پيگيري انجام تعهداكتفاء مي شود . تا زماني كه جرم قاچاق اعلام يا وجه تضمين يا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحويل كالا با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(۱۰۹ )اين قانون بلامانع است.
تبصره در مواردي كه با ارائه مدارك و مستندات معتبر مورد تأييد گمرك، محرز شود كالاي كران بري ( كالاي كابوتاژي )در اثناء حمل به علل قوه قهريه (فورس ماژور ) از بين رفته است گمرك ايران مجاز است آن رابه مقصد رسيده تلقي كند و علاوه بر دستور ابطال تضمين يا تعهد ازتعقيب موضوع نيز خودداري نمايد .

آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی
فصل سوم سایر رویه ها
مبحث ششم  كرانبري (كابوتاژ)
ماده ۱۷۳- براي انجام تشريفات كالاي كرانبري، صاحب كالا يا نماينده قانوني وي بايد اظهارنامه ضميمه شده به اسناد مالكيت كالا و مجوزهاي مورد نياز و تضمين لازم (در صورت تعلق) يا تعهد يا قيود ديگر را به گمرك تسليم نمايد .
تبصره  براي وسايل نقليه دريايي داخلي حامل كالاي كرانبري به جاي اظهارنامه به اخذ تعهد و ثبت در دفاتر اكتفا ميشود .
ماده ۱۷۴- كالاي كرانبري بايد در مدتي كه از طرف گمرك مبدأ تعيين ميشود به گمرك مقصد برسد. مدت ياد شده را گمرك مبدأ در هر مورد با توجه به نوع وسايل نقليه، مسافت، كيفيت راه و فصول مختلف سال تعيين مينمايد. علاوه برمدت مذكور، گمرك مهلت ديگري نيز براي ارايه اظهارنامه گواهي شده گمرك مقصد كه حداكثر آن سه ماه از تاريخ وصول كالا به گمرك مقصد خواهد بود، تعيين خواهد نمود .
ماده ۱۷۵- پس از پايان عمليات ارزيابي و صدور پروانه كرانبري با پلمب بستهها و در صورت قابل پلمب بودن وسيله حمل با پلمب آن نسخهاي از پروانه و اظهارنامه كرانبري در اختيار صاحب كالا قرار ميگيرد. پروانه كران بري در تمام مدت حمل بايد همراه محموله باشد. در صورتي كه كالاي كران بري موضوع يك پروانه با بيش از يك وسيله حمل شود طبق ماده ( ۱۰۱ )اقدام خواهد شد .
ماده ۱۷۶-  تمديدمهلت يا تغيير گمرك مقصد كالاي كرانبري با درخواست كتبي صاحب كالا و موافقت رييس گمرك مبدأ امكان پذير است كه در اين صورت مراتب بهگمرك مقصد اوليه نيز اعلام خواهد شد .
ماده ۱۷۷-  بلافاصله پس از رسيدن محموله كران بري به گمرك مقصد، در صورتي كه مهلت پروانه كران بري منقضي نشده باشد مأموران گمرك مشخصات كالا را با مندرجات پروانه تطبيق و بستهها و پلمب آنها را معاينه ميكنند و چنانچه اختلافي مشاهده نشد ورود كالا را با قيد تاريخ در محل مخصوص اظهارنامه كران بري تصديق، امضا و به صاحب كالا تسليم مينمايند .
ماده ۱۷۸-هر محموله كران بري كه بعد از انقضاي مهلت پروانه به گمرك مقصد برسد در صورتي كه نسبت به وصول تضمين يا پيگيري تعهد اقدامي نشده باشد با اخذ جريمه انتظاميبه تشخيص رييس گمرك اجازه تخليه و ورود كالا داده ميشود. در مواردي كه علت تاخير ناشي از قوه قهريه(فورس ماژور) يا عذرموجهي باشد در اين صورت گمرك مقصد بايد مراتب را با ارسال مدارك صاحب كالامبني بر اثبات وجود اتفاقات قهري يا عذر موجه به گمرك ايران گزارش نمايد .
اگر گمرك ايران دلايل را كافي و قانع كننده تشخيص دهد اجازه صدور گواهي ورود محموله را به گمرك مقصد خواهد داد و مراتب را به گمرك مبدأ براي عدم وصول تضمين يا استرداد آن اعلام مينمايد .
ماده ۱۷۹-   هرگاه پلمب يك يا چند بسته از محموله كرانبري شكسته شده باشدمحتويات بسته يا بستهها بازرسي ميشود و در صورتي كه محتويات آنها بامندرجات پروانه مطابق باشد و معلوم گردد كه پلمبها غير عمد شكسته يا ازبين رفته است، گمرك مقصد اظهارنامه را گواهي و به صاحب آن تسليم مينمايد .هرگاه پلمب گمركي شكسته يا محو شده و مشخصات كالاي محتوي بسته مربوط بامندرجات پروانه كرانبري مغاير باشد علاوه بر وصول تضمين يا پيگيري براي اجراي تعهد، با كالا براساس مقررات كالاي ورودي و در مورد كالاي ايراني مانند كالاي صادراتي بازگشتي رفتار خواهد شد .
ماده ۱۸۰- هرگاه در گمرك مقصد مشاهده شود كه تعداد بستههاي يك محموله كرانبري زيادتر از تعداد مندرج در پروانه كرانبري است مقدار اضافي كالاي وارده از خارج و در مورد كالاي ايراني كالاي صادراتي بازگشتي تلقي و حسب مورد طبق مقررات مربوط نسبت به آنها رفتار ميشود و آن مقداري كه مربوط به پروانه كرانبري است پس از رسيدگي و حصول اطمينان از ارتباط آن با پروانه كرانبري در اختيار صاحب كالا گذاشته ميشود و گواهي ورود آن مقدار نيز صادر و تسليم ميگردد .
ماده ۱۸۱- هرگاه در گمرك مقصد مشاهده شود كه تعداد بستههاي يك محموله كرانبري كمتر از تعداد مندرج در پروانه كرانبر ميباشد گواهي ورود فقط نسبت به مقدار موجود صادر و پس از رسيدگي و احراز ارتباط بسته ها با پروانه مربوط به صاحب كالا تسليم ميشود. در ضمن گمرك مقصد موظف است مراتب را به گمرك مبدأ اعلام تا به مقدار كسري كالا نسبت به وصول تضمين و يا اجراي تعهد اقدام نمايد .
ماده ۱۸۲-  صاحب كالاي كرانبري اظهارنامه گواهي شده ورود مجدد كالا را كه از طرف گمرك مقصد صادر گرديده و به گمرك مبدأ تسليم مينمايد. گمرك مبدأ در صورتي كه گواهينامه حاكي از ورود كالا به گمرك مقصد در مهلت تعيين شده را رويت نمايد، دستور تسويه تضمين يا ابطال تعهد را صادر و اظهارنامه گواهي شده مذكور را به همراه سابقه پروانه بايگاني مينمايد.